Truy cập nội dung luôn

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Hội nghị tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 -2025

Ngày đăng 02/04/2024 | 02:00  | Lượt xem: 34
Hạ Đình: Công tác sắp xếp Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 và triển khai thực hiện lấy ý kiến: Đạt 99% cử tri nhất trí nhập phường Kim Giang vào phường Hạ Đình; đạt 98% nhất...

Không thu phí, lệ phí đối với trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà

Ngày đăng 30/03/2024 | 06:24  | Lượt xem: 16
Ngày 13/3/2023, Sở Tài chính Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1214/STC-QLG về các khoản phí, lệ phí phát sinh khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới hành chính. ...

Quận Thanh Xuân công khai, dân chủ, tạo đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 30/03/2024 | 06:22  | Lượt xem: 18
Quận Thanh Xuân đang tập trung cao độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 30/03/2024 | 06:19  | Lượt xem: 20
Sở Nội vụ Hà Nội vừa có Văn bản số 866/SNV-XDCQ về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Sở Nội...

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2018/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 29/03/2024 | 03:30  | Lượt xem: 7
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và...

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

Ngày đăng 29/03/2024 | 03:00  | Lượt xem: 7
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/NQ-CP ...

NIÊM YẾT ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG THUỘC QUẬN THANH XUÂN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

Ngày đăng 28/03/2024 | 03:30  | Lượt xem: 11
Xem chi tiết tại đây :

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

Ngày đăng 28/03/2024 | 02:00  | Lượt xem: 10
Xem xét báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Tờ trình số 30-TTr/BCSĐ, ngày 07/12/2022), ý...

ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG THUỘC QUẬN THANH XUÂN, GIAI ĐOẠN 2023-2025

Ngày đăng 28/03/2024 | 09:33  | Lượt xem: 21
UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận, giai đoạn 2023-2025. Xem chi tiết tại đây :

Sáp nhập 02 phường Hạ Đình, Kim Giang là cần thiết, khách quan

Ngày đăng 28/03/2024 | 09:22  | Lượt xem: 136
Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15  ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các văn bản chỉ...

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Ngày đăng 28/03/2024 | 08:00  | Lượt xem: 11
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số...

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO SỐ 866/ SNV - XDCQ NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2024 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 27/03/2024 | 11:20  | Lượt xem: 31
          Văn bản chỉ đạo : V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025         ...

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO SỐ 778 /UBND-NC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2024 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 27/03/2024 | 11:14  | Lượt xem: 13
   Văn bản chỉ đạo  : V/v tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với  Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện,  cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15...

KẾ HOẠCH SỐ 138/KH-UBND NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2024 CỦA UBND QUẬN THANH XUÂN

Ngày đăng 27/03/2024 | 11:10  | Lượt xem: 12
   KẾ HOẠCH: Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 quận Thanh Xuân   Thực hiện văn bản số 778/UBND-NC ngày 22 tháng 03 năm 2024 của Ủy...

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của UBND Phường Hạ Đình

Ngày đăng 27/03/2024 | 10:01  | Lượt xem: 12
           QUYẾT ĐỊNH :  Thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri về việc nhập phường Kim Giang vào phường Hạ Đình   Ngày 26/03/2024, UBND phường Hạ Đình ban...
Hiển thị 1 - 15 trong 18 kết quả.
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 627
Lượt truy cập trong tuần: 12249
Lượt truy cập trong tháng: 43456
Lượt truy cập trong năm: 259491
Tổng số truy cập: 2944065