Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 204
Lượt truy cập trong tuần: 985
Lượt truy cập trong tháng: 19975
Lượt truy cập trong năm: 269278
Tổng số truy cập: 1678704

THÀNH TÍCH CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN,

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

Thành tích của Đảng bộ

- Ngày 28/04/2014 BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2014.

- Ngày 15/01/2014 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên Giáo và giáo dục lý luận chính trị năm 2013.

- Ngày 26/12/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2013.

- Ngày 26/12/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận Quận Thanh Xuân năm 2013.

- Ngày 24 tháng 10 năm 2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW và chương trình hành động số 01 – CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH Đất nước”.

- Ngày 08 tháng 8 năm 2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX của Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo”.

- Ngày 08 tháng 8 năm 2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 - CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29 - CT/TU, ngày 18/4/2008 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

- Ngày 20 tháng 6 năm 2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen đã có thành tích tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam 2013.

- Ngày 27 tháng 5 năm 2013 được BCH Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

- Ngày 03/10/2012 được BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư TW Đảng về việc “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”.

- Ngày 27/7/2012 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn”.

- Ngày 20/4/2012 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 11 – CT/TW, ngày 14/03/2007 của Bộ Chính trị giai đoạn 2007 – 2012.

- Ngày 30/12/2010 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2010.

- Ngày 11/08/2010 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận Thanh Xuân lần thứ IV (NK 2010 – 2015).

- Ngày 04/11/2009 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo năm 2009”.

- Ngày 05/01/2009 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2008.

- Ngày 05/01/2009 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Khối vận phường Hạ Đình đã có thành tích xuất sắc trong năm 2008.

- Ngày 30/07/2008 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm “1998 – 2008” thực hiện Chỉ thị 30 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.

- Ngày 21/11/2007 được BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác lịch sử Đảng giai đoạn 2002 – 2007.

- Ngày 04/12/2007 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giai đoạn 2002 – 2007.

- Đảng bộ phường Hạ Đình liên tục được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh trong các năm: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Thành tích của chính quyền:

HĐND: Ngày 22/02/2011 được Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích trong hoạt động HĐND Quận, phường nhiệm kỳ 2004 - 2011.

UBND:

TT

CẤP KHEN THƯỞNG

GIẤY KHEN,

 BẰNG KHEN

NỘI DUNG

NĂM KHEN THƯỞNG

1.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Tặng bằng khen ủy ban nhân dân phường Hạ Đình

Đã có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo năm 2008

Năm 2008

2.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Tặng bằng khen nhân dân và cán bộ phường Hạ Đình

Đã có thành tích tốt nhiệm vụ công tác năm 2009

2009

3.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Tặng bằng khen nhân dân, cán bộ phường Hạ Đình

Đã có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2009

2009

4.

Sở TDTT Thành phố Hà Nội

Tặng bằng khen

Trong công tác TDTT

2009

5.

BCĐ vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội

Tặng Bằng khen BCĐ hiến máu tình nguyện phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2011, 2012

2011, 2012

6.

UBND quận Thanh Xuân

Tặng giấy khen cho

Thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm

2009 đến 2012

7.

UBND quận Thanh Xuân

Tặng giấy khen

Thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm

2009 đến 2012

8.

UBND quận Thanh Xuân

Tặng giấy khen

Thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm

2009 đến 2012

9.

UBND quận Thanh Xuân

Tặng giấy khen

Thành tích xuất sắc trong công tác Thú y

2009 đến 2012

10.

UBND quận Thanh Xuân

Tặng giấy khen

Thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

2009 đến 2012

11.

UBND quận Thanh Xuân

Tặng giấy khen

Thành tích tốt trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình

2009 đến 2013

Thành tích của UBMTTQ và các Đoàn thể

1. Công đoàn phường được LĐLĐ Thành phố Hà Nội Tặng Bằng khen và tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010, 2011, 2012; Liên tục đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

2. ĐTNCS Hồ Chí Minh:

  • Năm 2010: Giấy khen ( TW) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.
  • Năm 2011:

+ Giấy khen (Cấp Quận) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN

+ Giấy khen ( TW) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.

       + Giấy khen (Cấp TP) đội TNXK, CTĐ phường đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ

       + UB hội LHTN TP. HN tặng bằng khen Hội LHTN.P đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội

  • Năm 2012:

       + Giấy khen ( TW) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.

      + Đoàn TN TP. HN tặng bằng khen đoàn phường đã có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên.

  • Năm 2013:

       + Giấy khen ( TP) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.

       + Giấy khen cấp quận đã có thành tích xuất sắc trong hai năm thực hiện đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.