Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1719
Lượt truy cập trong tuần: 9587
Lượt truy cập trong tháng: 46882
Lượt truy cập trong năm: 549893
Tổng số truy cập: 3234467

THÀNH TÍCH CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN,

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG HẠ ĐÌNH

 

Thành tích của Đảng bộ

- Ngày 28/04/2014 BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2014.

- Ngày 15/01/2014 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên Giáo và giáo dục lý luận chính trị năm 2013.

- Ngày 26/12/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2013.

- Ngày 26/12/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận Quận Thanh Xuân năm 2013.

- Ngày 24/10/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW và chương trình hành động số 01 – CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH Đất nước”.

- Ngày 08/8/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX của Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo”.

- Ngày 08/8/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 - CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29 - CT/TU, ngày 18/4/2008 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

- Ngày 20/6/2013 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen đã có thành tích tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam 2013.

- Ngày 27/5/2013 được BCH Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

- Ngày 03/10/2012 được BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư TW Đảng về việc “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”.

- Ngày 27/7/2012 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn”.

- Ngày 20/4/2012 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 11 – CT/TW, ngày 14/03/2007 của Bộ Chính trị giai đoạn 2007 – 2012.

- Ngày 30/12/2010 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2010.

- Ngày 11/08/2010 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận Thanh Xuân lần thứ IV (NK 2010 – 2015).

- Ngày 04/11/2009 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo năm 2009”.

- Ngày 05/01/2009 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2008.

- Ngày 05/01/2009 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Khối vận phường Hạ Đình đã có thành tích xuất sắc trong năm 2008.

- Ngày 30/07/2008 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm “1998 – 2008” thực hiện Chỉ thị 30 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.

- Ngày 21/11/2007 được BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác lịch sử Đảng giai đoạn 2002 – 2007.

- Ngày 04/12/2007 được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giai đoạn 2002 – 2007.

- Đảng bộ phường Hạ Đình liên tục được BCH Đảng bộ Quận Thanh Xuân công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh trong các năm: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2022

Thành tích của chính quyền:

HĐND: Ngày 22/02/2011 được Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen: Đã có thành tích trong hoạt động HĐND Quận, phường nhiệm kỳ 2004 - 2011.

UBND:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015

Bằng khen Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT- TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Tin lành (2005- 2015)

Quyết định số 4603/QĐ- UBND ngày 11/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội

2015

Giấy khen nhân dân và cán bộ phường Hạ Đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Văn hóa và thể thao năm 2015

Quyết định số 513/QĐ- SVHTT ngày 09/12/2015 của Sở Văn hóa thể thao Hà Nội

2015

Giấy khen UBND phường Hạ Đình đạt đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy năm 2015

Quyết định số 35/QĐ- CSPC&CCHN – P2 ngày 12/01/2016 của Giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

2015

Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào

thi đua” của Thành phố

Quyết định số 867/QĐ- UBND ngày 22/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội

2016

Bằng khen nhân dân và cán bộ phường Hạ Đình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 thành phố Hà Nội

Quyết định số 221/QĐ- UBND ngày 15/01/2016 của UBND thành phố  Hà Nội

2016

Bằng khen nhân dân và cán bộ phường Hạ Đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020

Quyết định số 2950/QĐ- UBND ngày 09/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

2016

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nhân dân và cán bộ phường Hạ Đình Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Quyết định số 2025/QĐ- TTg ngày 25/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2016

Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào

thi đua” của Thành phố

Quyết định số 431/QĐ- UBND ngày 23/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội

2017

Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào

thi đua” của Thành phố

Quyết định số 8910/QĐ- UBND ngày 26/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội

2021

Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào

thi đua” của Thành phố

Quyết định số 1108/QĐ- UBND ngày 31/03/2022 của UBND thành phố Hà Nội

2022

Bằng khen của Chủ tịch Thành phố có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022

Quyết định số 1733/QĐ- UBND ngày 24/3/2023

Thành tích của UBMTTQ và các Đoàn thể

1. Công đoàn phường được LĐLĐ Thành phố Hà Nội Tặng Bằng khen và tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010, 2011, 2012; Liên tục đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

  • Năm 2010: Giấy khen ( TW) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.
  • Năm 2011:

+ Giấy khen (Cấp Quận) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN

+ Giấy khen ( TW) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.

       + Giấy khen (Cấp TP) đội TNXK, CTĐ phường đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ

       + UB hội LHTN TP. HN tặng bằng khen Hội LHTN.P đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội

  • Năm 2012:

       + Giấy khen ( TW) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.

      + Đoàn TN TP. HN tặng bằng khen đoàn phường đã có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên.

  • Năm 2013:

       + Giấy khen ( TP) đã có thành tích xuất sắc và phong trào TTN.

       + Giấy khen cấp quận đã có thành tích xuất sắc trong hai năm thực hiện đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.