Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 153
Lượt truy cập trong tuần: 7787
Lượt truy cập trong tháng: 8094
Lượt truy cập trong năm: 298357
Tổng số truy cập: 1707783

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Công văn số 1993/UBND-KT ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố v/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Phường Hạ Đình công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách:

- Quyết định về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

- Quyết định về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

- Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018